ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА, ПОЛИТИКА И ПРАВО

Предлагани курсове
Подробности...
Кандидатствай...
Актуално

Прием

Графици

Изпити

Съобщения

КУРСОВЕ

Центърът за международна икономика, политика и право има дългогодишен опит и традиции в следдипломното обучение в следните направления:

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>                        
1. Международни икономически отношения и външноикономическа дейност
Kурсът е предназначен за мениджъри и експерти във фирми, които осъществяват международни бизнес операции. Той предоставя специализирани маркетингови знания и умения за успешно участие на международния пазар. Специализантите изучават технологиите на различните външнотърговски и външноикономически сделки и механизмите за установяване на дълготрайни връзки и отношения с чуждестранни партньори. Усвояват се управленски стратегии за поддържане на конкурентни предимства и развитие на фирмата в процеса на глобализация на стопанската дейност.
2. Международни икономически отношения и митническа политика
Уникален курс, който задълбочава знанията в областта на регулирането на международните икономически отношения и бизнес, като им придава практическа насоченост, що се отнася до митническата политика, митническото законодателство и процедурите и правилата за митническа обработка и контрол на стоки. Подходящ е за служители на митническата администрация, а така също за специалисти, които се стремят да усвоят алгоритъма на осъществяване на международна бизнес дейност по целия технологичен цикъл, включително митнически режим на транзакциите.
3. Външна търговия и международно право
Курсът е интердисциплиниран и обединява знания от областта на междунарония бизнес и право, които го правят предпочитан от предприемачи, мениджъри и държавни служители, желаещи да подобрят своята икономическа и правна култура. Той е подходящ и за хора с амбиции да работят в международни компании и организации и да се справят с предизвикателствата на глобалната бизнес среда.
4.Маркетинг, реклама и бизнес комуникации
 Курсът има за цел да разшири терминните познания по международна реклама и делово общуване в условията на "новата икономика". В процеса на обучение се акцентира основно върху принципите и техниките на ефективните комуникации, стратегиите и тактиките при водене на преговори, правилата на публичната реч и междукултурна компетентност. След успешното завършване на курса, специализантите формират трайни умения за водене на международни бизнес преговори, делова кореспонденция, телефонни разговори и представяне на публични презентации, способност да организират рекламни кампании и да превръщат междукултурните различия в конкурентни предимства. Усвояват работата в международни екипи.
5. Международно застраховане и застрахователно право 
6. Международно застраховане и застрахователен мениджмънт 
7. Международен туризъм- мениджмънт, хотелиерство, ресторантьорство
8. Държавна администрация и международно право
9. Връзки с обществеността
10. Международна спедиция и транспорт
11. Икономика на транспорта
12. Право
13. Медиация (извънсъдебни способи за разрешаване на спорове)
14. Управление на фирмената сигурност
15. Организатор на охранителната дейност
16. Банкова сигурност
17. Курсове по сигурност на информацията (първоначално обучение по защита на класифицирана информация; документална сигурност на класифицираната информация,сигурност и защита на информацията).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурентни предимства

Важни конкурентни предимства на Центъра за международна икономика, политика и право са:

  • съблюдаване на високи академични стандарти, съчетани с практическа насоченост на учебните програми
  • диверсифициране на методите и формите на обучение
  • индивидуален подход към клиента
  • качествено обслужване на специализантите
  • гъвкавост и приемственост в управленските подходи.

За контакти и допълнителна информация

проф. Христина Балабанова 
директор

 

кабинет 103

тел.: 02/862 13 24, GSM 0887 516 193       

e-mail: H.Balabanova@ips.bg

 

г-жа Янка Тодорова
организатор по учебната работа

 

кабинет 104

тел.: 02/862 12 24, GSM 0888 000 244          

e-mail: Y.Todorova @ips.bg

 

  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207