ЦЕНТЪР ПО ФАКУЛТАТИВНО ОБУЧЕНИЕ

Предлагани курсове
Подробности...
Кандидатствай...
Актуално

Прием

Графици

Изпити

Съобщения

КВАЛИФИКАЦИИ

Банково дело
  Целта на специалността е разширяване на знанията в областта на паричните теории, конкретната банкова практика и придобиването на квалификация за работа в звената на държавните и частните институции. 
 Обучението завършва с разработка и защита на дипломна работа и се придобива квалификацията „Финансист”. 
 Основната част от преподавателите са от УНСС и водещи специалисти от финансови институции. 
.

 

Маркетинг и бизнес планиране

  Научната специализация „Маркетинг и бизнес планиране” е насочена към маркетинга в контекста на връзката му с бизнеспланирането. Тя синтезира и поднася знания в сферата на маркетинговата теория, като акцентира върху практическото й прилагане и адаптиране към конкретната обстановка в страната. Разглежда проблематиката, отнасяща се до същността, структурата и предназначението на бизнеспланирането. Предлага техниката и технологията при съставянето на маркетинг и бизнес план на стопанската единица.
След завършване на обучението си студентите ще разширят познанията си относно съвременните подходи в бизнесуправлението. Те ще са в състояние да разработват маркетинг и бизнес планове, а също така да взимат рационални управленски бизнес решения.

 

Връзки с обществеността и реклама

Специалността "Връзки с обществеността и реклама" дава базови познания и практически умения, необходими за изучаване на процесите на публичната комуникация и рекламата.Сред очакваните резултати са уменията да се подготвят и съставят рекламни съобщения; да изготвят пресинформации; да анализират медийната ситуация, както и да изработват PR -стратегии и рекламни кампании; да могат да организират и водят пресконференции; да консултират ръководството за публични изяви, както и да набелязват допълнителни мерки за засилване на ефективността на публичната комуникация по време на криза.

 

Евроикономика
 

Програмата има за основна цел подготовката на кадри в областта на европейската икономика на примера на икономиката на разширения Европейски съюз. Студентите се запознават с теорията и практиката на интеграцията в Европа, със същността и еволюцията на Европейския съюз, с най-важните проблеми на неговата икономика на макро-, микро- и регионално нива. Значително място е отделено на конкуренцията между Европейския съюз и другите световни икономически сили като САЩ, Япония, Китай, Индия, Русия. Завършилите придобиват квалификацията „евроикономист".

 

 

Борси и борсово посредничество
 


    Основната цел на специалността е да даде необходимите теоретични и практико-приложни знания за борсовата търговия и посредничество. Учебният план дава възможност на студентите да специализират в областта на фондовите или стоковите борси. Завършилите специалността придобиват брокерска правоспособност след полагане на изпит само върху конкретните правила на избраната от тях борса. Те могат успешно да се реализират като търговски посредници, кадри в отделите по ценни книжа и инвестиции на търговски банки и застрахователни дружества, инвестиционни фондове и други.   
Завършва се със защита на дипломна работа и се придобива квалификацията „Борсов специалист”.     
Специалността се води от висококвалифицирани преподаватели на УНСС и специалисти от практиката.

 

Бизнес журналистика

Получената квалификация   създава професионални интереси подплатени със сериозни икономически познания за характеристиките на съвременните икономически и социално-политически тенденции. Поставя началото на умения за практическа дейност и техники за интерпретиране и писане на специализирани икономически текстове. Завършилите специалността ще намерят реализация, както в управлението на медиите и практическата икономическа журналистика, така и в обществената държавна администрация и бизнеса, във връзките с обществеността и комуникационния мениджмънт.   

 

Нови медии

Профилът “Нови медии” ще даде следната квалификация:

  • създаване на онлайн медиа
  • изграждане на комуникационна кампания в интернет пространството (ПР и рекламна кампания)
  • генериране на съдържание според законите на глобалната мрежа
  • анализ на аудиторията.
Управление на проекти 
         В рамките на предвидения хорариум студентите се запознават с основните концепции на управлението на проекти и неговото приложение в практиката. Програмата цели да подготви студентите да прилагат както структурираните бизнес-ориентирани методи за управление на проекти, така и методите за подготовка и изпълнение на проекти за социално-икономическото развитие, финансирани от международните финансови институции и агенции за развитие - включително Европейския съюз. Продължителността на обучение е четири семестъра. Дисциплините се преподават от университетски преподаватели и утвърдени специалисти от практиката. Успешно завършилите получават квалификация „Икономист-специалист по управление на проекти”. Тя позволява реализация в бизнеса, държавните институции и неправителствените организации.   
 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

За контакти и допълнителна информация

доц. д-р Татяна Даскалова 
директор

 

кабинет 109

тел.:02/ 862 22 54, GSM 0888 000 243

 e-mail: tansu2@abv.bg

 

г-н Георги Бетов
организатор по учебната работа

кабинет 207

тел.: 02/ 868 65 46, GSM 0888 000 241      
          e-mail: G.Betov@ips.bg  

  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207