ЦЕНТЪР ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

Предлагани курсове
Подробности...
Кандидатствай...
Актуално

Прием

Графици

Изпити

Съобщения

КВАЛИФИКАЦИИ

Финансов мениджмънт
Целта е да се запознаят курсистите с основите на корпоративните финанси и да се усвоят съвременните подходи, методи и техники на финансовия мениджмънт. Акцентът е поставен върху тези дискусионни теоретични и актуални практически въпроси, които са необходими за квалификацията на съвременния специалист - финансист. След успешно приключване на обучението, курсистите ще са усвоили как се формира и увеличава капиталът на търговското дружество; как се оптимизира оборотът на капитала, вложен в дълготрайни и краткотрайни активи; как трябва да се взема инвестиционно решение за инвестиране в реални и във финансови активи; как трябва да се оценява рискът на инвестициите; какво представлява оперативният ливъридж и финансовият ливъридж; как трябва да се оценява финансовото състояние на дружеството; как се определя цената на действащо предприятие или на част от него. Курсистите ще могат да определят цената на основните финансови инструменти; да оценяват ефективността и риска на инвестиционни проекти; да изчисляват цената на финансиране и среднопретеглената цена на капитала; да вземат оптимални инвестиционни и финансови решения; да работят с информационните източници.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно- неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
Банки и банково дело
Основна цел на обучението в курса е подготвянето на специализантите за успешна реализация в областта на банковото дело и банковия мениджмънт.След завършване на обучението, специализантите са добре подготвени в следните области на теорията и практиката:основите на икономиката, правото и счетоводната отчетност; дейността на банката, банковата терминология, банковите операции и технологията на тяхното осъществяване; организационно-управленската структура на банката; същността на банковия мениджмънт, управлението на ликвидността, рентабилността и кредитния риск на банката; видовете кредити и кредитни операции, анализа и оценката на кредитоспособността и финансовата стабилност на клиентите; нормативните актове в областта на банковото дело;компютърните програми и системи в областта на банковото дело.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно- неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
Финансови и инвестиционни анализи
Целта е да се запознаят курсистите с основите на оптимизацията на инвестиционните решения и да се усвоят съвременните подходи, методи и техники на анализ и оценка на инвестициите. Акцентът е поставен върху тези дискусионни теоретични и актуални практически въпроси, които са необходими за квалификацията на съвременния финансист. След успешно приключване на обучението, курсистите ще са усвоили принципите, които са в основата на финансовия и инвестиционния анализ; специфичните техники и методи за анализ на финансовата ефективност на инвестиционни проекти; етапите и методите за анализ и оценка на риска на инвестициите в реални активи; особеностите на метода "разходи - ползи", прилаган при оценка на ефективността на инвестициите в публичния сектор; техниките за оптимизация на инвестиционните решения при управление на инвестиционни портфейли; техниките на финансов анализ на съвременното предприятие и показателите за оценка на финансовото състояние на дружеството.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно- неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата
Курсът е с ясно изразена практическа насоченост. Той е подходящ за лица, които искат да организират собствен бизнес и за целта се нуждаят от подготовка както в областта на счетоводството и финансите на предприятието, така и в областта на правните регулации на търговската дейност. Курсът е подходящ също и за тези, които се нуждаят от осъвременяване на знанията в посочените области. Акцентът е поставен върху съвременните техники на счетоводно отразяване на операциите, съвременните методи за финансов мениджмънт и оптимизация на инвестиционните решения. Разглеждат се съвременните източници за дългосрочно и краткосрочно финансиране и техните характаристики - цена на финансирането и степен на финансов риск.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно- неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
Застрахователен мениджмънт
 
Финансово-данъчен контрол
 
Митнически контрол
 
Информатика
 
Екологичен стопански мениджмънт 
 
Социален мениджмънт  
 
Здравен мениджмънт
Курсът е подходящ за лица които заемат или кандидатстват за заемане на ръководни длъжности в системата на здравеопазването. Подходящ е също за лица, които искат да придобият или специализират знания в посочената област. Обучението е с практическа насоченост, включващо най-добрите и известни в областта на здравеопазването преподаватели и специалисти от УНСС, други университети и практиката. Придобиването на икономически и управленски специализирани знания и умения е основна цел на обучението.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно-неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
Финансиране на регионалното развитие 
 
Планиране на регионалното развитие 
 
Счетоводство и контрол в местното самоуправление 
 
Регионален финансов мениджмънт 
 
Управление на човешките ресурси
Курсът има за цел да представи характерните особености на системата за управление на човешките ресурси в съвременните условия, както и практически решения, които следва да вземат мениджърите при нейното разработване. След успешното завършване на обучението се получават знания за особеностите, основните подсистеми и международните стандарти за качество, придобиват се умения за анализаране на системата с отчитане на съвременния български и международен опит.
Бизнес администрация

Образователен мениджмънт

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Счетоводство, финанси и контрол
 
Съдебно-счетоводни експертизи
Предназначен е за специалисти с висше икономическо или юридическо образование, с най-малко пет години трудов стаж по специалността.
Акцентът на курса е поставен върху основните въпроси на гражданския и наказателния кодекс отнасящи се до организацията и осъществяването на съдебно-счетоводните експертизи, нормативната уредба на счетоводството, финансовото счетоводство, статута на съдебно-счетоводния експерт, организация, методология и методика на финансовата ревизия.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно-неделно и сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
Експерт-проверител на икономически измами
Чрез обучението си специализантите придобиват следните знания и умения:
- Фундаментални познания и умения за разпознаване и разкриване на схеми на корупция, незаконно присвояване и злоупотреби с активи, измами чрез финансови отчети и данъчни измами, измами при договарянето на обществени поръчки, измами при изготвяне и представяне на инвестиционни проекти и при ценообразуването, измами при концесиите;
- Методи и техники за разкриване и разследване на различни вътрешни и външни измами на предприятието;
- Методи и техники за разследване на различни схеми на пране на пари чрез бизнеса, финансовите и нефинансовите институции;
- Познания и практически умения за създаване на системи за контрол с цел предотвратяване на различни схеми на измами, посочени по-горе.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно-неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.

КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ

Международни счетоводни стандарти
Целта на курса е да се изучат подробно съвременните подходи и методи за счетоводно отчитане. Изучават се всички международни счетоводни стандарти. Обсъждат се съвременните проблеми и варианти за отразяване на операциите. Курсът е с ясно изразена практическа насоченост.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно- неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
Инвестиционни консултанти
Целта на курса е да се изучат и усвоят всички необходими знания и умения за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Курсът е подходящ за лица, които ще полагат изпит пред Комисията за финансов надзор за получаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Подходящ е също за лица, които искат да актуализират своите знания в областта на инвестиционните анализи. Курсът включва изучаване както на теорията в областта на инвестициите и управлението на инвестиционни портфейли, така и на съвременните подходи, методи и техники на инвестиционен анализ. Стремежът е да се получи балансирана подготовка, като се изучава също нормативната уредба / ЗППЦК и наредбите към него, Правилник на БФБ и др./ и се дискутират проблемите в практиката. Преподавателският екип включва висококвалифицирани преподаватели и специалисти от практиката.
Брокери на ценни книжа
Целта на курса е да се изучат и усвоят всички необходими знания и умения за извършване на дейност като брокер на ценни книжа. Курсът е подходящ за лица, които ще полагат изпит пред Комисията за финансов надзор за получаване на лиценз за извършване на дейност като брокер. Подходящ е също за лица, които искат да актуализират своите знания в областта на сделките с ценни книжа. Курсът включва изучаване на финансовите пазари въобще и капиталовия пазар в нашата страна. Стремежът е да се получи балансирана подготовка, като се изучава също нормативната уредба / ЗППЦК и наредбите към него, Правилник на БФБ и др./ и се дискутират проблемите в практиката. Преподавателският екип включва висококвалифицирани преподаватели и специалисти от практиката.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

За контакти и допълнителна информация

доц. д-р Маргарита Александрова
директор 
кабинет 117
тел: 02/868 35 42, GSM 0889 208 002
e-mail: magy66@abv.bg
г-жа Полина Никифорова
организатор по учебната работа
кабинет 105
тел: 02/862 77 13, GSM 0888 000 237
e-mail: P.Nikiforova@ips.bg
  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207