МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Информация за центъра
Реализирани проекти

Издания на центъра

Към галерията...

Семинар/2007

Семинар/2006

СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ ОТ ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

ТЕМПУС ПРОЕКТИ

Спечелените проекти по програма "Темпус" са от областта на: обучение по индустриален мениджмънт, приватизация, капиталови пазари; информатика в селското стопанство; компютърни технологии и информационни методологии в икономически изследвания; управление и икономика на иновациите; преструктуриране на кооперациите и управление при прехода към пазарна икономика; процес на приватизация и управление на преструктурирането в транспортното предприятие; усъвършенстване на обучението по мениджмънт, маркетинг, компютърни науки и езици.

Проекти по програма "ФАР" на ЕС

По програма "Фар" на ЕС са реализирани следните проекти: Проект за обучение по мениджмънт в България, 1997 - 1998 г.; Проект за обучение по мениджмънт, 2001-2003 г.; Проект "Нови възможности с нова професия", 2003 г. По същата програма е създаден и Център за квалификация и развитие на конкурентоспособността на местните компании при Кърджалийската търговско-промишлена палата.

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ"

Мярка мобилност

В периода от 20.02.2001 г. до 20.05.2002 г. е осъществен проектът "Обучение на обучители по регионално развитие" в Гренобъл, Франция, с партньорството на университета "Пиер Мендес Франс" и Центъра за сравнителни изследвания - София. Проектът е насочен към подобряване на качеството и достъпа до перманентно обучение на общински служители и предприемачи и усъвършенстване на професионалната компетенция на инструктурите.

От 01.06.2004 г. до 01.06.2005 г. е спечелен проектът "Нови форми на преподаване и учене във вътрешнофирменото професионално обучение в сферата на услугите" във Валенсия, Испания, с подкрепата на Университета на Валенсия и Центъра за сравнителни изследвания - София. Акцентът на проекта е поставен върху усвояването на особеностите при управлението на вътрешнофирмени проекти за професионално обучение, развитието на умения за мултимедийни презентации, провеждането на ролеви игри и други.

В периода от 01.06.2005 г. до 01.06.2006 г. е реализиран проектът "Продължаващо обучение на младежи с висше икономическо образование без трудов опит" в Берлин, Германия, със съдействието на Международна академия за продължаващо обучение и преквалификация - Берлин, и Центъра за сравнителни изследвания - София. Акцентира се върху усвояването на особеностите при управлението и организацията на проекти за продължаващо професионално обучение.

В периода от 01.12.2005 г. до 30.11.2006 г. е осъществен проектът "Партньорството университет - бизнес и професионалното обучение по икономика и мениджмънт" в Торино, Италия, чрез Асоциация за изследване и обучение - Торино, и Центъра за сравнителни изследвания - София. Основната цел се изразява във формирането на компетентност в областта на сътрудничеството между университетите и потребителите на кадри.

В рамките от 01.06.2006 г. до 31.06.2007 г. е завършен проектът "Иновативно професионално обучение, ориентирано към приоритетните сектори в икономиката" в Барселона, Испания, съвместно с Група за анализ на икономическия преход от Университета на Барселона и Центъра за сравнителни изследвания - София. Главната задача на проекта е обмяната на опит, а акцентът е поставен върху прилагането на съвременни методи на стимулиране на творческото мислене.

В периода 30.09.2007 г. - 14.10.2007 г. е започнат проектът „Динамично адаптиране на продължаващото професионално обучение към изискванията на пазара на труда” в Евора, Португалия, съвместно с Центъра за сравнителни изследвания – София. Реализацията му продължава с посещение в университета Париж-3, Франция от 20.04.2008 г. до 04.05.2008 г. Посредством проведените срещи и дискусии е реализирана и  поставената задача, която намира израз в проучването на португалския и френския опит, проблемите на ранната диагностика и особеностите на единния европейски пазар на труда.  

         В периода от  01.06.2008 до  29.04.2009 г. е осъществен проектът "Междукултурни предизвикателства при трансфера на знания в областта на професионалното образование и обучение" в Гранада, Испания Партньори по проекта са Университета на Гранада, Испания и Центъра за сравнителни изследвания, София, България. Основната му ц ел   е да се проучи опита на Испания в областта на ПОО, насочен към междукултурния диалог при трансфера на знания.       

В периода от  01.12.2008 до   01.05.2009 г. е започнат проектът "Комуникацията в междукултурната среда при професионалното образование и обучение"  в Братислава, Словакия ,  съвместно с Центъра за сравнителни изследвания - София. Реализирано бе посещение в Университета по икономика в Братислава от 12.04.2009 г. до 26.04. 2009г. Посредством проведените срещи и дискусии е реализирана и поставената задача, която намира израз в проучването на опитът на Словакия в областта на комуникацията в междукултурна среда при професионалното образование и обучение. Беше обменен опит със словашките колеги в областта на методиката на преподаване в междукултурната среда на ПОО. На 14 юли се състоя Семинар  за разпространение на резултатите от проведения обмен. 

 

На 07/10/2009 г. ИСК при УНСС подписа договор за отпускане на финансова подкрепа с ЦРЧР за реализирането на проект " Модернизиране на обучението през целия живот на основата на професионални стандарти за знания, умения и компетенции" в Мадрид , Кралство Испания .  Проектът се изпълнява съвместно с Центъра за сравнителни изследвания - София и Университет "Крал Хуан Карлос І" - Мадрид .  Осъществено бе посещение в Университета  "Крал Хуан Карлос І" от 19.10.2009 г. до 01.11.2009 г.  В следствие на  проведените срещи и дискусии е реализирана и поставената задача, която намира израз  в развиването на уменията и познанията на обучаващите /ползвателите/ и модернизиране на обучението в съотвтствие с професионалните стандарти за знания, умения и компетенции. Колегите от Университета в Мадрид споделиха опита си в разработването на разгърната система от професионални стандарти за знания, умения и компетенции и използването им като основа при организацията на модерна система за организация на обучението през целия живот. На 25 февруари протече  семинар за разпространение на резултатите от проведения опит.

 

Трансфер на иновации
         

През 2008 - 2010 г. ИСК при УНСС взе участие   в проекта “Междукултурно учене и преподаване в сферата на професионалното образование и обучение”. Основната цел на проекта е да генерира конкретни, но широки познания в различни културни стилове на учене и подпомагане на преподаватели и обучаеми, които имат желание да се премине към развитие на кариерата   в световната общност. 

 

През периода 2008 – 2010 г. е осъществен проекта “Европейски ангажимент за предприемачество”, в който ИСК беше партньор на белгийската организация Dienst   Beroepsopleiding ( DBO ) .   Структурата на проекта, както и партньорството са разработени, за да може да разпространяват резултатите в широка мрежа. Създадени са национални и транснационални комуникационни планове, на основата на анализ на риска. Електронна страница информира участниците, националните експериментални групи и национални мрежи за развитието, както и на транснационалния комуникационен план и разпределението на крайните резултати в края на проекта.

 

На 01.10.2010 г. ИСК при УНСС подписа договор по проекта „ Валидиране на знания и умения за укрепване на позициите на нискоквалифицирани работници на пазара на труда” , чиято цел   e да разработи методи и средства за идентифициране и валидиране на компетенции, придобити на работното място и да създаде възможности за образование и обучение за нискоквалифицирани лица, които да разкрият своите компетенции и по този начин да укрепят позициите си на пазара на труда. Работата по проекта приключва на 30.09.2012 г.

 

ЕСЕТ – КА1   

ИСК при УНСС, спечели централизиран проект, финансиран директно от Европейската комисия. Проектът „ComForT" има за цел да   анализира съществуващите стратегически документи, които определят политиката за учене през целия живот на местно и регионално ниво и да оцени тяхната обвързаност и принос за постигането на целите и приоритетите, заложени в Националната стратегия за учене през целия живот. Дейностите, които ще бъдат осъществени по проекта, включват анализ, дискусии на общински форуми, в които ще вземат участие широк кръг от заинтересовани страни, както и разработване, разпространение и популяризиране на Национален доклад за оценка изпълнението на националните приоритети в учене през целия живот на регионално и местно ниво и приоритетните области за развитие. Изпълнението на проекта вече започна. Той трябва да приключи до 31.01.2012 г.

 

Развитие на иновации

 

Институтът за следдипломна квалификация - отделение при УНСС, спечели централизиран проект "Seeding Innovation: Training for Research-driven Clusters" (InnoSee), (Обучение на специалисти в научноизследователски клъстери), финансиран директно от Европейската агенция за образование, аудиовизия и култура, програма Леонардо да Винчи, дейност «Развитие на иновации». Проектът има за цел да създаде платформа за хармонизиране и подобряване качеството на образование на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери. Постигането на целите и задачите на проекта ще допринесе за подобряване на предприемаческата култура на мениджъри и служители в научноизследователските клъстери от страните участници в проекта, както и сред студентите като бъдещи служители на такива формирования в ЕС. Проектът се реализира с участието на партньори от пет европейски страни - Института за обучение на кадри за международни организации - България; Фондацията за развитие и иновации в технологията - Тераса, Испания; Шведския TelePedagogic център на знанието AB - Никопинг, Швеция; Агенцията за развитие на Емполи Валделса - Емполи, Италия; Интелспейс, част от групата на изследователския комитет на Аристотеловия университет - Тесалоники, Гърция; Ефейч Йоанеум - Университета за приложни науки - Грац, Австрия. На 3 и 4 ноември 2011 г. се проведе откриваща среща с участието на всички партньорски страни. Периодът за изпълнение на проекта е от 01.10.2011 г. до 30.09.2013 г.

 
Пилотни проекти     

 В месеците от 01.08.2005 г. до 31.07.2007 г. ИСК е партньор на спечелен пилотен проект "Интегрирано обучение на малки и средни предприятия", с водещ проекта KWI - Виена, Австрия. Другите партньори са от Гърция, Англия, Холандия, Белгия и Германия. Целта на проекта е разработване на пакет от инструменти за интегрирано електронно професионално обучение на работници от малки и средни предприятия в машиностроенето.

В периода от 01.10.2004 г. до 31.03.2006 г. експерти на ИСК, съвместно с партньори от Гърция и Италия, участват при реализирането на пилотен проект "Виртуална он-лайн система за управление на качеството - VIRTUOSE", с водещ Европейски център за качество - София. Главната задача е създаване на он-лайн софтеурен продукт в областта на изграждането и внедряването на системи за управление на качеството.

От 01.10.2005 г. до 31.03.2007 г. ИСК е партньор по пилотния проект "Он-лайн подготовка за инвестиране в ценни книжа", с водещ проекта "Балканика T&CS" - София. Другите партньори са от Чехия, Гърция, Италия. Целта е разработването на он-лайн софтуерен продукт за подготовка в сферата на финансовите пазари.

ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ СВЕТОВНАТА БАНКА

В рамките от 15.12.2005 г. до 15.12.2006 г. са реализирани три проекта "Подобряване на планирането на местното икономическо развитие чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти" в общините Ихтиман, Долна Баня и Костенец по програмата "Активни услуги на пазара на труда" - първи етап, мярка "Планиране на местното икономическо развитие". Партньори по проектите са сдружение "Насърчаване на заетостта" - София, агенция "Селима" - Долна Баня, консултантска фирма "Булекопроекти" ООД - София.

През периода от 18.12.2006 г. до 17.06.2007 г. са осъществени три проекта "Подобряване на планирането на местното икономическо развитие чрез разработването и утвърждаването на ключови общински секторни стратегии и инвестиционни проекти" в общините Първомай, Николаево и Трън по програмата "Активни услуги на пазара на труда" - втори етап, мярка "Планиране на местното икономическо развитие", с подкрепата на "Сдружение за регионално развитие", "Съюз на военноинвалидните кооперации", сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група" - Трън, сдружение "Насърчаване на заетостта" и "Булекотурс" ЕООД. 

 

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ"

"Еразъм, многостранни проекти"

Институтът за следдипломна квалификация - отделение при УНСС е партньор по проект   Creative Strategic Foresight - Study Programme” - CSF, („ Творчески стратегии за предвидливост – учебна програма”), финансиран от Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, „Еразъм, многостранни проекти”. Проектът „Творчески стратегии за предвидливост” има за цел да   разработи и тества учебен модул , който   съчетава   творчеството   със стратегическото   мислене   и приложните изследвания   с   образованието . Учебният модул е насочен към подпомагане на студентите бакалаври   да   развиват своите   компетенции при   оценката   и   предвиждането на   промените   в   бизнес средата , насърчава творческите способности   на   студентите   в стратегическото мислене , за да могат да адаптират   информацията   и иновациите .   Проектът ще бъде реализиран в периода от 01.10.2011г. – 30.09.2013г. 

  

ПРОЕКТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА,ФИНАНСИРАН ОТ ЕИФ В БЪЛГАРИЯ

Институтът за следдипломна квалификация - отделение при УНСС съвместно с Министерството на труда и социалната политика обявява успешното приключване на проект BG EIF 2007/01-01 "Интеграцията на имигрантите в България" по проект на Единния интеграционен фонд в България. Възложителят, в лицето на МТСП с официално писмо призна проекта за успешно финализиран и бяха извършени последните финансови преводи. По време на проекта продължил шест месеца през 2009/2010 година бяха направени анкети с повече от четиристотин имигранти пребиваващи в България, срещи на фокус-групи съставени от представители на местна администрация и имигрантски общности и бяха проведени две конференции по темата. Заключенията и докладите от изследванията са обединени в две издания достъпни за желаещите в библиотеките на ИСК и УНСС.

ПЛАНОВЕ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Разработени са плановете за регионално развитие за периода 2007 - 2013 г. на общините Костенец, Долна Баня, Божурище, Роман и Вършец по тяхна поръчка.

За контакти и допълнителна информация

 
доц. д-р Даниела Иванова
директор                                                 

кабинет 113
тел: 02/862 65 70; GSM 0885 449 099                
e-mail: D.Ivanova@ips.bg
г-жа Елена Кочева
експерт "Международни програми и проекти"

кабинет 114
тел: 02/868 92 04; GSM 0888 000 234                
e-mail: Е.Кocheva@ips.bg

 

 

 

 

 

  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207