ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Предлагани курсове
Подробности...
Обучение с ваучери
Актуално

Прием

Графици

Изпити

Съобщения

 

Кандидатствай... Удостоверение за завършено професионално обучение

Издавани сертификати

        

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Центърът провежда квалификационни курсове за следните професии:

Деловодител

Професията “Деловодител” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за успешна реализация в областта на стопанското управление и администрация . Основни акценти в обучението са поставени върху: 

 • Основите на правото и отраслите, които са свързани с професионалното направление; 
 • Основите на вербалната, невербалната и писмена бизнес – кореспонденция;
 • Да познава приетите в Република България официални административни документи;
 • Да познава приетите във фирмата специфични документи и изискванията за тяхното съхраняване спрямо БДС;
 • Да познава субординацията при движението на служебната кореспонденция;
 • Задълженията си при обслужване на гражданите и мениджърите;
 • Сроковете и начините за опазване на документацията според изискванията на архивното дело;
 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства на работното място.
Касиер

Професията “Касиер” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за успешна реализация в областта   на стопанското управление и администрация . Основни акценти в обучението са поставени върху:

 • Основните операции с парични средства и начините за документирането им;
 • Нормативните документи, регламентиращи протичането на касовите операции;
 • Основните правила за безопасна работа с оборудването и офис-техниката на работното място;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
 • Основните правила за работа с компютър и програмни продукти;
 • Принципите на вербалната и невербалната комуникация.

 

Оператор на компютър

Професията “Оператор на компютър” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за успешна реализация в областта на стопанското управление и администрация. Основни акценти в обучението са поставени върху:

 • Основните правила за работа с компютърна техника;
 • Основните характеристики на ползваната компютърна техника и програмните продукти;
 • Технологичната последователност на различните видове операции при работата с приложни програмни продукти.
Снабдител
 

Професията “Снабдител” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за успешна реализация в областта на стопанското управление и администрация . Основни акценти в обучението са поставени върху:  

 • Същността на снабдяването и снабдителната дейност;
 • Основните икономически категории на снабдителната дейност - търсене,      предлагане, производствени запаси, складиране, транспортиране и т.н.; 
 • Организацията на снабдяването и снабдителния процес;
 • Характеристиките на стоките, които закупува и правилата и условията за правилното им съхранение;
 • Основните правила за безопасна работа с оборудването и офис-техниката на работното място;
 • Видовете посредници и правилата при сключване на търговските сделки;
 • Особеностите при изучаването на снабдителния пазар;
 • Технологията на снабдителния процес.

   

Офис секретар

Професията “Офис - секретар” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за успешна реализация в областта на административно обслужване. Основни акценти в обучението са поставени върху:

 • Същността на икономическите явления;
 • Основите на правото и отраслите, които са свързани с административнотo обслужване;
 • Основите на фирмената култура;
 • Изискванията за посрещане и водене на разговор с гости и по телефона;
 • Основните правила за работа с офис-техника;
 • Система и взаимоотношенията на предприятието с търговските банки.
    
Продавач-консултант

Професията “Продавач-консултант” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за успешна реализация в областта   на стопанското управление и администрация . Основни акценти в обучението са поставени върху:

 

·         Същността на икономическите процеси и явления;

·    Основите на правото и отраслите, които са свързани с професионалното направление;

·         Основите на вербалната, невербалната и писмена бизнес кореспонденция;

·         Характеристиките на стоките, които предлага, и правилното им съхранение;

·         Основните правила при сключване на договор за покупко-продажба;

·         Жизнения цикъл на стоките /маркетинг/;

·         Основите на отчетността в търговския отрасъл;

·         Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Сътрудник в бизнес услуги

  Професията “Сътрудник в бизнес услуги ” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за успешна реализация в областта   на стопанското управление и администрация . Основни акценти в обучението са поставени върху:

 • Фирмена култура;
 • Човешки ресурси;
 • Българските държавни стандарти (БДС) в областта на деловата кореспонденция и документооборота;
 • Йерархична структура на фирмата и нива на съподчиненост на персонала;
 • Бизнес-комуникации;
 • Системи за архивиране;      
 • Текстообработващи програми;
 • Автоматизирани информационни системи (управленски, административни и др.);
 • Компютърни мрежи и вътрешни системи за комуникация;
 • Електронна поща.
Сътрудник в малък и среден бизнес

Професията “Сътрудник в малък и среден бизнес” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за успешна реализация в сферата на стопанското управление и администрация. Основни акценти в обучението са поставени върху:

 • Същността на икономическите процеси и явления;
 • Юридическите права и възможности на МСП и институциите, които ги подкрепят;
 • Основите на предприемачеството като дейност;
 • Приложението на принципите на фирмената култура и лоялност към фирмата;
 • Отчетност и контрол в МСП;
 • Прогнозиране пазара на произвеждания или продавания продукт.
Данъчен и митнически посредник

Професията “Данъчен и митнически посредник” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за успешна реализация в областта на митническата и данъчната администрация. Основни акценти в обучението са поставени върху:

 • Организацията, структурата и функциите на митническата и данъчната администрация;
 • Митническите режими и процедури;
 • Нормативните документи, регламентиращи дейността на митническата и данъчната администрация;
 • Характеристики на видовете митническо представителство;
 • Приложение на съвременните информационни източници в областта на икономиката  международната търговия;
 • Прилагане лостовете на финансовата политика: мита (тарифно класиране и произход на стоки), данъци (ДДС и акциз), такси и др.;
 • Спецификата на банковата система и взаимоотношенията на предприятието с търговските банки.
Финансист (банково дело)

Професията “Финансист – банково дело” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за успешна реализация в областта на финансите и банковото дело . Основни акценти в обучението са поставени върху:

 • Нормативните документи, регламентиращи банковата дейност;
 • Организацията и особеностите на банковата дейност, банковите документи и банково счетоводство;
 • Особеностите в механизмите и технологията на осъществяване на банковите операции;
 • Дейността на банковите институции и изпълнение на финансови дейности и операции;
 • Условията и документи при създаването на професионални контакти. Етика на деловото общуване. Съобразяване с културните особености на клиента;
 • Правилата за изготвяне и съхранение на финансово-счетоводна банкова документация;
 • Изготвянето на мнения, становища и анализи свързани с банковата дейност;
 • Правилата на деловата кореспонденция;
 • Информационните технологии и системи.
Финансист (застрахователно и осигурително дело)
 

Професията “Финансист – застрахователно и осигурително дело” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за успешна реализация в областта на финансите и застрахователното дело . Основни акценти в обучението са поставени върху:

 • Дейността на застрахователните, презастрахователните и осигурителните институции;
 • Термините, които се използват при осъществяването на застрахователна и осигурителна дейност;
 • Застрахователните и осигурителните операции и механизмите и технологията за тяхното осъществяване;
 • Приходите и разходите от дейността;
 • Отчитането и анализа дейността на отделния служител;
 • Дейностите по опазване и застраховане на персонала и имуществото. Видове застраховки и документи;
 • Условията и документите при кандидатстване за работа;
 • Правилата и особеностите при създаването на професионални контакти. Етика на   деловото общуване. Съобразяване с културните особености на клиента;
 • Правилата на деловата кореспонденция.
Икономист-информатик

Професията “Икономист - информатик” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за успешна реализация в областта на икономическата информатика. Основни акценти в обучението са поставени върху:

 • Същността на икономическите явления;
 • Спецификата на отчитане имуществото на фирмата (активи и пасиви);
 • Спецификата на балансовото обобщаване и счетоводните сметки;
 • Сознаване и анализиране на видовете инвестиции и финансиране;
 • Боравене с операционните системи;
 • Програмни продукти за автоматизация на счетоводната дейност;
 • Използване на приложния софтуер.
Икономист(икономика и мениджмънт)

Професията “Икономист” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за извършва стопански и управленски операции, свързани с дейността на предприятието. Основни акценти в обучението са поставени върху:

 • Технологията и механизмите за осъществяване на стопанските операции;
 • Особеностите в управлението на стопанската дейност;
 • Документите, свързани с дейността и изискванията за организиране документооборота в предприятието;
 • Условията за работа, изследва факторите на външната и вътрешната среда и съобразно с тях извършва необходимата дейност;
 • Информацията от различните отдели и вземането на управленски решения, свързани с дейността, в рамките на своята компетентност;
 • Оценката на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • Оценката на ефективността на управленските решения.
Оперативен счетоводител
 

Професията “Оперативен счетоводител” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за успешна реализация в областта на счетоводството и данъчната администрация. Основни акценти в обучението са поставени върху:

 • Нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност;
 • Счетоводната терминология;
 • Видовете счетоводни документи;
 • Счетоводните операции, механизмите и технологията за тяхното осъществяване;
 • Информационните технологии и програмните продукти, използвани в счетоводството;
 • Видовете финансово-счетоводен контрол в предприятието;
 • Финансовия и данъчният контрол;
 • Документацията, необходима за отпускане на кредит.
Офис мениджър

Професията “Офис-мениджър” дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, необходими за успешна реализация в областта на стопанското управление и администрация . Основни акценти в обучението са поставени върху:

 • Основите принципни положения в областта на общата теория на пазарното стопанство ;
 • Организация и функциониране на държавата и общинската администрация;
 • Взаимоотношения на стопанските организации с финасово-кредитни институции;
 • Инструментариумът на съвременния ефективен мениджмънт;
 • Нормативна база, регламентираща функционирането на стопанската организация;
 • Чужд език /говорене, слушане, четене и писане/ в съответствие с избрания езиков модул на обучение.   
 
 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ                                                           

Общуване на роден език

Общуване на чужди езици

Дигитална компетентност

Умение за учение

Инициативност и предприемачество

За контакти и допълнителна информация

   
доц. д-р Елка Василева
директор
кабинет 120 
тел. 862 76 13    GSM 0888 668 700
e-mail: Е.Vasileva@yahoo.com

г-ца Александрина Гьошева
организатор по учебната работа

кабинет 121
тел. 02/868 70 86, GSM 0885 908 822  
e-mail: A.Gyosheva@ips.bg
  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207