ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 

Предлагани курсове
Подробности...
Кандидатствай...
Актуално

Прием

Графици

Изпити

Съобщения

ЦЕНТЪРЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ПРИ ИСК ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ:

Вътрешeн одитор на Система за управление на качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008
Продължителност: два дни
Целта на този курс е да обучи потенциални Вътрешни Одитори на Система за управление на качеството, според изискванията на ISO 9001:2008, ISO 19011:2007 и Международния Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA)
Резултати: В края на курса обучаваните ще:
 • разполагат с достатъчно информация, за да подготвят, проведат даден вътрешен одит и да докладват за последващите действия;
 • са преминали обучение, признато от Регистрационния Съвет на Chartered Quality Institute (CQI) и Международния Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA);
 • са усвоили средствата за оценка и усъвършенстване на Системата за качество на организацията;
 • са способни да обобщят и представят данните и информацията, събрани по време на вътрешния одит;
 • други
Въведение в международните стандарти от серията ISO 9000
Продължителност: един ден
Целта на този курс е да предостави знания за принципите и практиката на Системите за управление на качество. Той информира за международното признание на ISO 9001:2008 и свързаните с него стандарти.
В края на курса обучаваните ще разполагат с достатъчно информация за:
 • принципите на качеството;
 • да разбират, как качеството влияе върху бизнеса и деловите отношения;
 • предимствата от внедряването на Система за управление на качеството;
 • изискванията на стандарта ISO 9001:2008;
 • други
Вътрешeн одитор на Система за управление на околната среда (СУОС)
Продължителност: два дни
Целта на курса е да даде практически наръчник, с чиято помощ курсистите ефективно да участват във вътрешни одити на СУОС.
Резултати: в края на курса участниците ще разполагат с достатъчно информация, за да:
 • провеждат вътрешни одити, според плана за одитите;
 • идентифицират рисковете в околната среда;
 • осигуряват спазване на нормативните изисквания;
 • подготвят одиторски доклад;
 • други
Въведение в ISO 14001:2004
Продължителност: два дни
Целта на курса е да даде възможност на участниците да придобият базови познания за изискванията на ISO 14001:2004, за ефективното участие във внедряването и одитирането на Система за управление на околната среда (СУОС).
Резултати: В края на курса участниците ще разполагат с достатъчно информация, за да разбират и участват във:
 • формиране на екип за внедряване на Система за управление на околната среда (СУОС);
 • оценка на съществуващата система на организацията и събиране на основна информация
 • разработване на Политика за околната среда;
 • дефиниране на цели и задачи;
 • разработване на управленски програми;
 • одитиране;
 • други
Въведение в ОHSAS 18001
Продължителност: два дни
Целта на курса е да даде възможност на участниците да придобият базови познания за изискванията на ОHSAS 18001 за ефективно участие във внедряването и одитирането на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд.
Резултати: В края на курса участниците ще разполагат с достатъчно информация, за да разбират и участват във:
 • формиране на екип за внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд;
 • изучаване на съществуващата Система на организацията и събиране на основна информация;
 • разработване на Политика за здравословни и безопасни условия на труд;
 • разработване на управленски програми;
 • одитиране;
 • други
Въведение в Системата НАССР
Продължителност: два дни
Целта на курса е да се придобият знания за принципите и практиката при разработването и поддържането на НАССР системи.
Резултати: В края на курса участниците ще:
 • могат да участват в екипа за разработване и поддържане на НАССР системи;
 • познават методите за оценка на риска и контрол на критичните точки в HACCP системите;
 • са запознати с процеса на сертификация и одитиране на НАССР системи;
 • други
Сертификация на продукти и системи
Продължителност: два дни
Целта на курса е да даде възможност на участниците да придобият познания за същността и значението на сертификацията, за видовете сертификация и сертификационни системи, за структурата на системите за сертификация, основните етапи и процедури при сертификацията.
Резултати: В края на курса обучаваните ще познават:
 • принципите за оценяване на съответствието ;
 • структурата и действието на сертификационните системи;
 • системата за оценяване на съответствието;
 • ролята и функционирането на органите по акредитация и надзор на пазара;
 • други
Екологична маркировка
Продължителност: два дни
Целта на курса е да даде възможност на участниците да придобият базови познания за екологичните маркировки, доброволните сертификационни модели за екомаркировка на хранителните и нехранителните продукти.
Резултати: В края на курса обучаваните ще разполагат с достатъчно информация, за да:
 • разпознават екологичните маркировки;
 • познават системата за сертифициране на екологични хранителни и нехранителни продукти;
 • познават основните изисквания за маркировката на опаковки, свързани с опазване на околната среда;
 • други
Зелени обществени поръчки

Продължителност: 2 дни
Целта на този курс е да установи диалог между всички заинтересовани страни в сферата на зелените обществени поръчки на национално, регионално и местно ниво.
Резултати:

 • По-добро разбиране защо и как зелените поръчки допринасят за защита на околната среда и за развитие на иновациите посредством въвеждане на по-устойчиви технологии и своевременно спестяване на средства;
 • Запознаване с амбициозната цел на Европейския съюз до края на 2010 г. 50% от обществените поръчки да са зелени;
 • Придобиване на по-ясна представа за това, какво и как може да се направи за развитието на зелените обществени поръчки в България.
 

За контакти и допълнителна информация


доц. д-р Даниела Иванова
директор                                                 

кабинет 113
тел: 02/862 65 70; GSM 0885 449 099                
e-mail: D.Ivanova@ips.bg
г-жа Елена Кочева
експерт "Международни програми и проекти"

кабинет 114
тел: 02/868 92 04; GSM 0888 000 234                
e-mail: E.Kocheva@ips.bg
  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207