Кандидатстудентски курсове

Кандидатмагистърски курсове 

 ИКОНОМИКA:
МИО и външноикономическа дейност
Kурсът е предназначен за мениджъри и експерти във фирми, които осъществяват международни бизнес операции. Той предоставя специализирани маркетингови знания и умения за успешно участие на международния пазар. Специализантите изучават технологиите на различните външнотърговски и външноикономически сделки и механизмите за установяване на дълготрайни връзки и отношения с чуждестранни партньори. Усвояват се управленски стратегии за поддържане на конкурентни предимства и развитие на фирмата в процеса на глобализация на стопанската дейност.
МИО и митническа политика
Уникален курс, който задълбочава знанията в областта на регулирането на международните икономически отношения и бизнес, като им придава практическа насоченост, що се отнася до митническата политика, митническото законодателство и процедурите и правилата за митническа обработка и контрол на стоки. Подходящ е за служители на митническата администрация, а така също за специалисти, които се стремят да усвоят алгоритъма на осъществяване на международна бизнес дейност по целия технологичен цикъл, включително митнически режим на транзакциите.
Mеждународен туризъм (мениджмънт, хотелиерство, ресторантьорство)
Актуален, интересен и полезен курс, насочен към различни целеви групи от публичния и частния сектор, с различни интереси на международно, национално и логистично ниво в сферата на туризма. Предоставя ценни маркетингови, управленски и оперативни знания и умения, необходими за този динамично развиващ се отрасъл. Специализантите възприемат цялостен подход към развитието на туризма и туристическата политика в съответствие с принципите за устойчиво развитие на икономиката.
Международна спедиция и транспорт
 
Икономика на транспорта
 
Управление на международни проекти 
 
Икономика и управление на недвижимата собственост
 
Икономика и управление на енергийния сектор  
 
Индустриален енергиен мениджмънт  
 
Икономика и управление на водния сектор
Настоящият курс има за цел да запознае водещите мениджъри, експерти и специалисти, работещи в сферата  на водоснабдителните и канализационни услуги, със специфичните икономически дейности при опериране в условията на национално регулиране.
Акцентът е поставен върху състоянието и развитието на мрежовите индустрии в страната и Европа. Ще бъдат разгледани в детайли аспектите на водната индустрия, както и ще се направи анализ на нормативната уредба и приложението на европейските директиви в сектора след 2006 година.
Специалисти от регулаторния орган ще разгледат принципите на ценообразуване и връзката им с изпълнение на целевите нива за услуги във водния сектор и финансовите и икономически показатели, чието изпълнение формира крайните ценови равнища за потребителите. 
Брокери на недвижими имоти
 
Курсове за подготовка и изпити за сертифициране на знания, умения и компетенции в областта на информационните технологии 

Курсовете са съобразени с изискванията за подготовка, които са стандартизирани и са единни за всички институции, които имат право да провеждат изпитите. Нивото на знания, умения и компетенции е такова, че позволява лесно усвояване на различни видове софтуер.
Изпитите се провеждат по електронен път, максимално обективни са и се ръководят от единен център.
Изпитът за получаване на сертификат е независим от курсовете по съответната дисциплина.

 МЕНИДЖМЪНТ:
Финансов мениджмънт
Целта е да се запознаят курсистите с основите на корпоративните финанси и да се усвоят съвременните подходи, методи и техники на финансовия мениджмънт. Акцентът е поставен върху тези дискусионни теоретични и актуални практически въпроси, които са необходими за квалификацията на съвременния специалист - финансист. След успешно приключване на обучението, курсистите ще са усвоили как се формира и увеличава капиталът на търговското дружество; как се оптимизира оборотът на капитала, вложен в дълготрайни и краткотрайни активи; как трябва да се взема инвестиционно решение за инвестиране в реални и във финансови активи; как трябва да се оценява рискът на инвестициите; какво представлява оперативният ливъридж и финансовият ливъридж; как трябва да се оценява финансовото състояние на дружеството; как се определя цената на действащо предприятие или на част от него. Курсистите ще могат да определят цената на основните финансови инструменти; да оценяват ефективността и риска на инвестиционни проекти; да изчисляват цената на финансиране и среднопретеглената цена на капитала; да вземат оптимални инвестиционни и финансови решения; да работят с информационните източници.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно- неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
Застрахователен мениджмънт
 
Здравен мениджмънт
Курсът е подходящ за лица които заемат или кандидатстват за заемане на ръководни длъжности в системата на здравеопазването. Подходящ е също за лица, които искат да придобият или специализират знания в посочената област. Обучението е с практическа насоченост, включващо най-добрите и известни в областта на здравеопазването преподаватели и специалисти от УНСС, други университети и практиката. Придобиването на икономически и управленски специализирани знания и умения е основна цел на обучението.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно-неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
Глобален мениджмънт и лидерство
Курсът „Глобален мениджмънт и лидерство” се осъществява в сътрудничество с Токайския университет - Токио, с подкрепата на Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Посолството на Япония в България.
Курсът е продукт, съобразен с изискванията на българските мениджъри за висококачествено обучение предлагано в удобна форма, която може да бъде съчетана и интегрирана с натовареното бизнес ежедневие.
Продължителност: две седмици в България и две седмици в Япония
Социален мениджмънт
 
Управление на фирмената сигурност
 
Екологичен стопански мениджмънт
 
Управление на човешките ресурси
Kурсът има за цел да представи характерните особености на системата за управление на човешките ресурси в съвременните условия, както и практически решения, които следва да вземат мениджърите при нейното разработване. След успешното завършване на обучението се получават знания за особеностите, основните подсистеми и международните стандарти за качество, придобиват се умения за анализаране на системата с отчитане на съвременния български и международен опит.
Управление на енергийни проекти
 
Управление на проект 
Продължителност: 2 дни
Целта на курса е практическо познаване на терминологията и методологията на управлението на проекти в Европейския съюз и механизмите за осигуряване на качеството при тяхното изпълнение.
Резултати: В края на курса обучаваните ще разполагат с достатъчно информация, за да:
 • осъзнаят основните етапи и функции на управлението на проекти;
 • развият умения за разработване на логическата рамка на проекта;
 • познават и прилагат механизмите за мониторинг и контрол на изпълнението на проекти. 
 
 
 ПРАВО:
Външна търговия и международно право
Курсът е интердисциплиниран и обединява знания от областта на междунарония бизнес и право, които го правят предпочитан от предприемачи, мениджъри и държавни служители, желаещи да подобрят своята икономическа и правна култура. Той е подходящ и за хора с амбиции да работят в международни компании и организации и да се справят с предизвикателствата на глобалната бизнес среда.
Държавна администрация и международно право
 
Право
 
Международно застраховане и застрахователно право 
 
Международно застраховане и застрахователен мениджмънт
 
Медиация (извънсъдебни способи за разрешаване на спорове)
Обучението е интерактивно и има практическа насоченост. Акцентира се на говорни и психологически умения, даващи възможност на бъдещите медиатори успешно да контролират спорове и да създават благоприятна среда за водене на преговори. Екипът е изграден от практикуващи медиатори, юристи, психолози и университетски преподаватели. Курсът е съобразен с изискванията на Закона за медиацията и се базира на дългогодишен вътрешен и международен опит на екипа.
 
 
 
 
 ФИНАНСИ:
Банки и банково дело
Основна цел на обучението в курса е подготвянето на специализантите за успешна реализация в областта на банковото дело и банковия мениджмънт.След завършване на обучението, специализантите са добре подготвени в следните области на теорията и практиката:основите на икономиката, правото и счетоводната отчетност; дейността на банката, банковата терминология, банковите операции и технологията на тяхното осъществяване; организационно-управленската структура на банката; същността на банковия мениджмънт, управлението на ликвидността, рентабилността и кредитния риск на банката; видовете кредити и кредитни операции, анализа и оценката на кредитоспособността и финансовата стабилност на клиентите; нормативните актове в областта на банковото дело;компютърните програми и системи в областта на банковото дело.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно- неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
Финансови и инвестиционни анализи
Целта е да се запознаят курсистите с основите на оптимизацията на инвестиционните решения и да се усвоят съвременните подходи, методи и техники на анализ и оценка на инвестициите. Акцентът е поставен върху тези дискусионни теоретични и актуални практически въпроси, които са необходими за квалификацията на съвременния финансист. След успешно приключване на обучението, курсистите ще са усвоили принципите, които са в основата на финансовия и инвестиционния анализ; специфичните техники и методи за анализ на финансовата ефективност на инвестиционни проекти; етапите и методите за анализ и оценка на риска на инвестициите в реални активи; особеностите на метода "разходи - ползи", прилаган при оценка на ефективността на инвестициите в публичния сектор; техниките за оптимизация на инвестиционните решения при управление на инвестиционни портфейли; техниките на финансов анализ на съвременното предприятие и показателите за оценка на финансовото състояние на дружеството.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно- неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата
Курсът е с ясно изразена практическа насоченост. Той е подходящ за лица, които искат да организират собствен бизнес и за целта се нуждаят от подготовка както в областта на счетоводството и финансите на предприятието, така и в областта на правните регулации на търговската дейност. Курсът е подходящ също и за тези, които се нуждаят от осъвременяване на знанията в посочените области. Акцентът е поставен върху съвременните техники на счетоводно отразяване на операциите, съвременните методи за финансов мениджмънт и оптимизация на инвестиционните решения. Разглеждат се съвременните източници за дългосрочно и краткосрочно финансиране и техните характаристики - цена на финансирането и степен на финансов риск.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно- неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
Финансово-данъчен контрол
 
Финансиране на регионалното развитие
 
Регионален финансов мениджмънт 
 
Митнически контрол
 
Инвестиционни консултанти
Целта на курса е да се изучат и усвоят всички необходими знания и умения за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Курсът е подходящ за лица, които ще полагат изпит пред Комисията за финансов надзор за получаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Подходящ е също за лица, които искат да актуализират своите знания в областта на инвестиционните анализи. Курсът включва изучаване както на теорията в областта на инвестициите и управлението на инвестиционни портфейли, така и на съвременните подходи, методи и техники на инвестиционен анализ. Стремежът е да се получи балансирана подготовка, като се изучава също нормативната уредба / ЗППЦК и наредбите към него, Правилник на БФБ и др./ и се дискутират проблемите в практиката. Преподавателският екип включва висококвалифицирани преподаватели и специалисти от практиката.
Брокери на ценни книжа
Целта на курса е да се изучат и усвоят всички необходими знания и умения за извършване на дейност като брокер на ценни книжа. Курсът е подходящ за лица, които ще полагат изпит пред Комисията за финансов надзор за получаване на лиценз за извършване на дейност като брокер. Подходящ е също за лица, които искат да актуализират своите знания в областта на сделките с ценни книжа. Курсът включва изучаване на финансовите пазари въобще и капиталовия пазар в нашата страна. Стремежът е да се получи балансирана подготовка, като се изучава също нормативната уредба / ЗППЦК и наредбите към него, Правилник на БФБ и др./ и се дискутират проблемите в практиката. Преподавателският екип включва висококвалифицирани преподаватели и специалисти от практиката.
Експерт по оценка на активи и пасиви
Целта е да се запознаят курсистите с основите на оценяването на активите и пасивите и да се усвоят съвременните подходи, методи и техники на оценяване. Акцентът е поставен върху тези дискусионни теоретични и актуални практически въпроси, които са необходими за квалификацията на съвременния счетоводител и финансист. След успешно приключване на обучението, курсистите ще са усвоили финансовото счетоводство и стандартите в България в областта на оценяването на активите и пасивите; специфичните подходи и техники при оценяването на недвижими имоти; оценяването на машини, съоръжения, оборудване, инвентар и други реални активи, оценяване на финансови инструменти и задължения.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно- неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
Информатика
 
Експерт-проверител на икономически измами
Чрез обучението си специализантите придобиват следните знания и умения:
- Фундаментални познания и умения за разпознаване и разкриване на схеми на корупция, незаконно присвояване и злоупотреби с активи, измами чрез финансови отчети и данъчни измами, измами при договарянето на обществени поръчки, измами при изготвяне и представяне на инвестиционни проекти и при ценообразуването, измами при концесиите;
- Методи и техники за разкриване и разследване на различни вътрешни и външни измами на предприятието;
- Методи и техники за разследване на различни схеми на пране на пари чрез бизнеса, финансовите и нефинансовите институции;
- Познания и практически умения за създаване на системи за контрол с цел предотвратяване на различни схеми на измами, посочени по-горе.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно-неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
 СЧЕТОВОДСТВО:
Счетоводство, финанси и контрол
 
Счетоводство и контрол в местното самоуправление
 
Съдебно-счетоводни експертизи
Предназначен е за специалисти с висше икономическо или юридическо образование, с най-малко пет години трудов стаж по специалността.
Акцентът на курса е поставен върху основните въпроси на гражданския и наказателния кодекс отнасящи се до организацията и осъществяването на съдебно-счетоводните експертизи, нормативната уредба на счетоводството, финансовото счетоводство, статута на съдебно-счетоводния експерт, организация, методология и методика на финансовата ревизия.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно-неделно и сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
Международни счетоводни стандарти
Целта на курса е да се изучат подробно съвременните подходи и методи за счетоводно отчитане. Изучават се всички международни счетоводни стандарти. Обсъждат се съвременните проблеми и варианти за отразяване на операциите. Курсът е с ясно изразена практическа насоченост.
Обучението може да бъде организирано редовно, задочно, съботно- неделно, в сградата на ИСК или на друго място по желание на заявителя.
 МАРКЕТИНГ:
Mаркетинг, реклама и бизнескомуникации
Курсът има за цел да разшири терминните познания по международна реклама и делово общуване в условията на "новата икономика". В процеса на обучение се акцентира основно върху принципите и техниките на ефективните комуникации, стратегиите и тактиките при водене на преговори, правилата на публичната реч и междукултурна компетентност. След успешното завършване на курса, специализантите формират трайни умения за водене на международни бизнес преговори, делова кореспонденция, телефонни разговори и представяне на публични презентации, способност да организират рекламни кампании и да превръщат междукултурните различия в конкурентни предимства. Усвояват работата в международни екипи.
Маркетинг и мениджмънт в Япония
 
Делови преговори
 
Рекламен мениджмънт 
 
Управление на грижите за клиенти
 
Международен маркетинг
 
 НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ:
Организатор на охранителната дейност
 
Банкова сигурност
 
Курсове по сигурност на информацията (първоначално обучение по защита на класифицирана информация;
 
Документална сигурност на класифицираната информация, сигурност и защита на информацията
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ:
Публична и местна администрация
 
Бизнес администрация
 
Оценители на земеделска земя 
 
Оценители на обекти на недвижимата собственост  
 
Планиране на регионалното развитие
 
Подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС
Обучението е предназначено за фирми, за малки, средни и микро- предприятия, както и за представители на браншови организации, професионални сдружения, консултантски фирми, общински служители и  неправителствени организации.
Тематичните модули имат практическа насоченост и са фокусирани върху усвояването на конкретни умения за разписване на успешен проект и попълване на проектна документация.
Публично-частно партньорство
 
Анализ "разходи - ползи"
 
Устойчиво развитие
 УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО:
Вътрешен одитор на система за управление на качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008
Продължителност: два дни
Целта на този курс е да обучи потенциални Вътрешни Одитори на Система за управление на качеството, според изискванията на ISO 9001:2008, ISO 19011:2002 и Международния Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA)
Резултати: В края на курса обучаваните ще:
 • разполагат с достатъчно информация, за да подготвят, проведат даден вътрешен одит и да докладват за последващите действия;
 • са преминали обучение, признато от Регистрационния Съвет на Chartered Quality Institute (CQI) и Международния Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA);
 • са усвоили средствата за оценка и усъвършенстване на Системата за качество на организацията;
 • са способни да обобщят и представят данните и информацията, събрани по време на вътрешния одит;
 • други
Въведение в международните стандарти от серията ISO 9000
Продължителност: един ден
Целта на този курс е да предостави знания за принципите и практиката на Системите за управление на качество. Той информира за международното признание на ISO 9001:2000 и свързаните с него стандарти.
В края на курса обучаваните ще разполагат с достатъчно информация за:
 • принципите на качеството;
 • да разбират, как качеството влияе върху бизнеса и деловите отношения;
 • предимствата от внедряването на Система за управление на качеството;
 • изискванията на стандарта ISO 9001:2000;
 • други
Вътрешен одитор на система за управление на околната среда (СУОС)
Продължителност: два дни
Целта на курса е да даде практически наръчник, с чиято помощ курсистите ефективно да участват във вътрешни одити на СУОС.
Резултати: в края на курса участниците ще разполагат с достатъчно информация, за да:
 • провеждат вътрешни одити, според плана за одитите;
 • идентифицират рисковете в околната среда;
 • осигуряват спазване на нормативните изисквания;
 • подготвят одиторски доклад;
 • други
Въведение в ISO 14001:2004
Продължителност: два дни
Целта на курса е да даде възможност на участниците да придобият базови познания за изискванията на ISO 14001:2004, за ефективното участие във внедряването и одитирането на Система за управление на околната среда (СУОС).
Резултати: В края на курса участниците ще разполагат с достатъчно информация, за да разбират и участват във:
 • формиране на екип за внедряване на Система за управление на околната среда (СУОС);
 • оценка на съществуващата система на организацията и събиране на основна информация
 • разработване на Политика за околната среда;
 • дефиниране на цели и задачи;
 • разработване на управленски програми;
 • одитиране;
 • други
Въведение в ОHSAS 18001
Продължителност: два дни
Целта на курса е да даде възможност на участниците да придобият базови познания за изискванията на ОHSAS 18001 за ефективно участие във внедряването и одитирането на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд.
Резултати: В края на курса участниците ще разполагат с достатъчно информация, за да разбират и участват във:
 • формиране на екип за внедряване на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд;
 • изучаване на съществуващата Система на организацията и събиране на основна информация;
 • разработване на Политика за здравословни и безопасни условия на труд;
 • разработване на управленски програми;
 • одитиране;
 • други
Въведение в системата НАССР
Продължителност: два дни
Целта на курса е да се придобият знания за принципите и практиката при разработването и поддържането на НАССР системи.
Резултати: В края на курса участниците ще:
 • могат да участват в екипа за разработване и поддържане на НАССР системи;
 • познават методите за оценка на риска и контрол на критичните точки в HACCP системите;
 • са запознати с процеса на сертификация и одитиране на НАССР системи;
 • други
Сертификация на продукти и системи
Продължителност: два дни
Целта на курса е да даде възможност на участниците да придобият познания за същността и значението на сертификацията, за видовете сертификация и сертификационни системи, за структурата на системите за сертификация, основните етапи и процедури при сертификацията.
Резултати: В края на курса обучаваните ще познават:
 • принципите за оценяване на съответствието ;
 • структурата и действието на сертификационните системи;
 • системата за оценяване на съответствието;
 • ролята и функционирането на органите по акредитация и надзор на пазара;
 • други
Екологична маркировка
Продължителност: два дни
Целта на курса е да даде възможност на участниците да придобият базови познания за екологичните маркировки, доброволните сертификационни модели за екомаркировка на хранителните и нехранителните продукти.
Резултати: В края на курса обучаваните ще разполагат с достатъчно информация, за да:
 • разпознават екологичните маркировки;
 • познават системата за сертифициране на екологични хранителни и нехранителни продукти;
 • познават основните изисквания за маркировката на опаковки, свързани с опазване на околната среда;
 • други
Зелени обществени поръчки

Продължителност: 2 дни
Целта на този курс е да установи диалог между всички заинтересовани страни в сферата на зелените обществени поръчки на национално, регионално и местно ниво.
Резултати:

 • По-добро разбиране защо и как зелените поръчки допринасят за защита на околната среда и за развитие на иновациите посредством въвеждане на по-устойчиви технологии и своевременно спестяване на средства;
 • Запознаване с амбициозната цел на Европейския съюз до края на 2010 г. 50% от обществените поръчки да са зелени;
 • Придобиване на по-ясна представа за това, какво и как може да се направи за развитието на зелените обществени поръчки в България.
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207