Семинар на тема: „Динамично адаптиране на продължаващото професионално обучение към изискванията на пазара на труда” по програма на ЕС Леонардо да Винчи - мярка мобилност - 14.07.2008 г. София


         

   
     
       

  
   
      
   

         Връчване на дипломите на първият випуск, завършил "Управление на ВиК сектора" - 24.09.2008 г., Голяма конферентна зала, УНСС


      

              

  Обществена дискусия на тема : "РОЛЯТА НА МЕДИИТЕ ПРИ РАБОТА ПО ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС" 26.09, Русе


           
       


    
                
 

 


                  

Обучителен семинар на тема : "Възможности за обучение и мобилност в ЕС" 26.09, Казанлък


       
          


   
  
                   
   
Програма "Леонардо да Винчи", мярка мобилност: "Междукултурни предизвикателства при трансфера на знания в областта на професионалното образование и обучение", Гренада, Испания


        
        


    
    
      
    


 


 

  

Обществена дискусия на тема: "Политиките и практиките на ЕС за правата и отговорностите на гражданите на ЕС", 24.10.2008 г., Хасково

 

 

 

       
        


      
     
     
 


     


 

 

   Заключителен семинар на тема: "Повишаване на информираността на българските граждани за техните права и задължения като граждани на ЕС" , 14.11.2008 г., София, Голяма конферентна зала на УНСС

 

 

 

        
          


     
      
 


       


   

   


        


    
         
       
 


   
 Семинар на тема: „Модернизиране на обучението през целия живот на основата на професионални стандарти за знания, умения и компетенции” по програма на ЕС Леонардо да Винчи - мярка "Мобилност" - 25.02.2009 г., гр. София

                                                                                                                

 Защита на дипломни работи на курсисти от Център по финанси, счетоводство и контрол, 24.06.2010г.

                                                                                               

Семинар по международен проект "Европейски ангажимент за предприемачество", 02.07.2010г.

                                                                                                                        

Финална конференция по пороекта Cross Cultural Learning and Teaching in Vocational Education and Training-CCLVET,  15-16.09.2010г.

                                                                                                            

 Откриване курс "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора", 04.11.2010г.

                                                                                                             

 Защита на дипломни работи и връчване на сертификатите на курс "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора", 30.09.2011 г.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 

 

Участие на ИСК в студентския семинар "Заедно по информирани от днес" в УНСС, 11.10.2011 г.

                                  

Връчване на ИСК при УНСС на сертификат по проекта  „EGO - Enterprise Gender Oriented"  от италианската сертификационна организация ANCCP (Agenzia Nazionale Certificazione Componeti e Prodotti srl) в Ливорно, Италия, 28.10.2011 г.

                                                                                                      

Среща на партньорите по проекта InnoSee, гр. София, 03-04.11.2011 г.

                                                 

 Обновление в Института за следдипломна квалификация, 06.12.2011 г.

               

 Национална конференция "Стратегии и политики за учене през целия живот", 15.12.2011 г.

                                                           

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Университет за национално и световно стопанство

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069    , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207